Loading...

MP Lift

FAQ.

Resurs - co to jest, jak go obliczyć, co zrobić, kiedy zostanie przekroczony, jakie są regulacje prawne? Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące resursu

Pojęcie resursu wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wprowadza ono m.in. obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i określenia resursu.

Zgodnie z paragrafem 2. Rozporządzenia resurs to:

“parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.”

Inaczej:

Resurs, czyli okres zdolności użytkowej urządzenia to czas, w którym użytkownik danego urządzenia może bezpiecznie i efektywnie je eksploatować. W branży urządzeń transportu bliskiego pojęcie to wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Według wymienionego wyżej rozporządzenia mamy obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i określenia resursu.

Przeprowadzenie działań związanych z resursem oraz oceną stanu technicznego urządzenia dotyczą eksploatującego. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia eksploatujący:

a) kontroluje na bieżąco stopień wykorzystania resursu urządzenia;

b) zapewnia poprawność ustalenia resursu dla eksploatowanych urządzeń, adekwatnego do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem;

c) podejmuje działania, aby zapewnić nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu.

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu.
Resurs określa się tylko raz w całym cyklu życia danego urządzenia dźwigowego. Jeżeli dźwig lub któryś z jego mechanizmów osiągnie resurs, należy wykonać wówczas jego przegląd specjalny. Po wykonaniu przeglądu specjalnego osoba wykonująca może albo zalecić wymianę/modernizację tego elementu, albo po sprawdzeniu może nadać nowy bezpieczny okres eksploatacji danej części.
Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie osiągają bowiem swój resurs w różnych terminach. Dzięki rejestracji stopnia wykorzystania resursu eksploatujący może łatwo wychwycić moment w którym dane urządzenie lub któryś z jego mechanizmów zbliża się do osiągnięcia resursu. W takim przypadku należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego (przegląd specjalny) urządzenia dźwigowego lub jego mechanizmu.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia, wyliczając resurs należy bazować na co najmniej trzech podstawowych danych:

 • liczbie cykli;
 • stanie obciążenia;
 • aktualnych warunkach pracy.

Jest to ważne ponieważ szybciej osiągnie resurs urządzenie dźwigowe eksploatowane / zamontowane np. w szpitalu, niż w domu mieszkalnym zamieszkanym przez jedną rodzinę. Przykładowo resurs cięgien nośnych (liny, pasy nośne) należy wyliczać w liczbie cykli lub/i latach eksploatacji. W zależności od tego, który z parametrów zostanie osiągnięty szybciej, ten należy brać pod uwagę. Dlatego wszystkie trzy powyższe parametry są nieodzowne przy określaniu resursu danego urządzenia.

W przypadku braku dokumentacji lub wiedzy dotyczącej przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego, na eksploatującym spoczywa obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

W przypadku przekroczenia resursu przez urządzenie transportu bliskiego lub przez któryś z jego mechanizmów, eksploatujący powinien:

 • przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego,
 • udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu UTB,
 • jeżeli wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub jego mechanizmu/ów wg. wskazań zawartych w dokumentacji z przeglądu.” [“Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 2, czerwiec 2019”].

Zgodnie z dokumentem UDT “Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019” zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację UTB / mechanizmów. Zakres przeglądu specjalnego powinien być określony przez wytwórcę w instrukcji eksploatacji urządzenia. Jeżeli urządzenie nie posiada stosownej dokumentacji, wówczas zakres określany jest przez osobę kompetentną w zgodzie z zapisami norm, uznanymi specyfikacjami technicznymi, a także aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyką inżynierską. Powinien on obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia oraz funkcjonowania mechanizmu, a w szczególności:

a) zespoły mechaniczne;

b) konstrukcję nośną;

c) układy elektryczne;

d) układy pneumatyczne;

e) układy hydrauliczne;

f) układy bezpieczeństwa.

Odpowiedź nie może być jednoznaczna, ponieważ zazwyczaj po przeglądzie specjalnym i wykonaniu zaleceń z przeglądu pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie danego urządzenia dźwigowego. Może jednak oznaczać to, że eksploatujący będzie zmuszony ponieść znaczne środki na naprawy/wymiany części zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Dodatkowo po osiągnięciu daty bezpiecznego okresu eksploatacji z przegląd specjalnego będzie trzeba ponownie wykonać przegląd specjalny, ponieść kolejne koszty takiego przeglądu, ponownie wykonać zalecenia, itp. Może to oznaczać, że korzystniej będzie zmodernizować UTB, niż wejść w kosztowne naprawy. Przed lub po przeglądzie specjalnym eksploatujący powinien przeprowadzić analizę strategiczno – ekonomiczną, która wykaże jakie działanie będzie najbardziej wskazane w danej sytuacji, naprawa czy wymiana urządzenia dźwigowego.

W oparciu o obserwacje eksploatujących, konserwatorów oraz własną wiedzę ekspercką, przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów podczas wyliczania resursu danego urządzenia, a należą do nich:

 • brak odniesienia się do ilości odbytych cykli,
 • brak odniesienia się do stanu obciążenia UTB,
 • określenie resursu na wybrany krótki okres czasu (np. 2 lata), bez odniesienia się do cykli i stanu obciążenia UTB, a następnie nakłanianie eksploatującego do ponoszenia kolejnych kosztów za ponowny resurs urządzenia dźwigowego,
 • opieranie orzeczenia wyłącznie o ilość jednego parametru, np. lata eksploatacji bez sprawdzenia przebiegu urządzenia (motogodziny, cykle, itp.),
 • przygotowanie orzeczenia w formie pisemnego oświadczenia o stopniu wykorzystania resursu bez podania parametrów zużycia poszczególnych elementów bezpieczeństwa,
 • resursu na bazie protokołu z przeglądu urządzenia dźwigowego, który w swym zakresie skupia się na ocenie stanu mechanizmów, a nie odnosi się do ilości odbytych cykli, obciążeń oraz warunków eksploatacji.

Analizując listę omówionych powyżej błędów nasuwa się wniosek, iż wiele osób i firm zajmujących się wyliczaniem resursu, nie do końca zrozumiały istotę wyznaczania resursu, albo nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego poprawnego oszacowania. Nie powinny one w ogóle wykonywać oceny wykorzystania resursu urządzenia, a tym bardziej oceny stanu technicznego UTB (przeglądu specjalnego).

Resurs jest wykonywany jeden raz po zainstalowaniu urządzenia dźwigowego. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem na  eksploatującym leży obowiązek corocznej kontroli stopnia osiągnięcia resursu. Nasza firma umożliwiła w swoim resursie możliwość corocznej samodzielnej kontroli stopnia osiągnięcia resursu, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów. Wiele firm żąda od eksploatującego za aktualizację resursu kolejnych corocznych opłat. W takim przypadku teoretycznie tańszy początkowo resurs staje się nawet kilkukrotnie droższy od naszego w całym okresie eksploatacji dźwigu.

Analizując listę omówionych powyżej błędów nasuwa się wniosek, iż wiele osób i firm zajmujących się wyliczaniem resursu, nie do końca zrozumiały istotę wyznaczania resursu, albo nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego poprawnego oszacowania. Nie powinny one w ogóle wykonywać oceny wykorzystania resursu urządzenia, a tym bardziej oceny stanu technicznego UTB (przeglądu specjalnego).

Współpraca

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się w możliwie najkrótszym terminie.