Loading...

Szczegóły oferty

Przegląd Specjalny.

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z Nami!

W przypadku kiedy UTB lub mechanizm osiągnął/przekroczył resurs, eksploatujący powinien:

  • 1Przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.
  • 2Udokumentować wykonane czynności w zakresie zaleceń z przeglądu specjalnego.
  • 3O ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu w/g wskazań zawartych w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

Zakres przeglądu specjalnego powinien być określony przez wytwórcę w instrukcji eksploatacji urządzenia. Jeżeli urządzenie nie posiada stosownej dokumentacji, wówczas zakres określany jest przez osobę kompetentną w zgodzie z zapisami norm, uznanymi specyfikacjami technicznymi, a także aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyką inżynierską.

Powinien on obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia oraz funkcjonowania mechanizmu, a w szczególności:

  • 1Zespoły mechaniczne.
  • 2Konstrukcję nośną.
  • 3Układy elektryczne.
  • 4Układy pneumatyczne.
  • 5Układy hydrauliczne.
  • 6Układy bezpieczeństwa.

Przegląd specjalny wykonany przy udziale eksperta wg PN-ISO 9927-1 powinien zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego: dane osobowe oraz kwalifikacje wszystkich uczestników przeglądu, zastosowane kryteria oceny, wyniki przeglądu, zalecenia co do zakresu remontu kapitalnego, inne przedsięwzięcia niezbędne do wykonania przed ponownym oddaniem do użytku. Po wykonaniu przeglądu specjalnego dźwigu jego mechanizmy otrzymują powtórnie nowy bezpieczny okres eksploatacji (nowy resurs), którego wykorzystanie zaczynamy liczyć od rozpoczęcia eksploatacji. W razie zużycia i zaleceń do wymiany podzespołu/ów dźwigu, otrzymają one nowy resurs po wykonaniu zaleceń z przeglądu specjalnego.

Współpraca

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się w możliwie najkrótszym terminie.