Loading...

Kiedy należy zastosować resurs UTB?

18 listopada 2021
Avatar for Mplogin574Mplogin574

Odpowiednie warunki techniczne w zakresie eksploatacji, napraw oraz modernizacji wszelkich urządzeń transportu bliskiego to niezwykle ważna kwestia. Tym samym nowy wymóg, który pojawił się w projekcie nowelizacji na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie odpowiednich warunków technicznych w aspekcie dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego wprowadził wiele zmian. Obecnie wymóg prawny nakazuje odtworzenie całej historii eksploatacji UTB, przede wszystkim w celu dokonania właściwej oceny stanu technicznego.

Tym samym wszelkie zastosowane nowe przepisy mają za zadanie odpowiednio uregulować obszar eksploatacji UTB, gdzie niewiadoma jest historia eksploatacyjna, jak i przebieg. Przy tym należy zachować właściwy stopień bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania tego rodzaju urządzeń. Jednak, kiedy należy stosować resurs UTB?

Nowe przepisy stosowania resursu UTB

W grudniu 2018 roku do życia weszło nowo rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie odpowiednich warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw oraz modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Głównymi przyczynami wprowadzenia rozporządzenia była próba ujednolicenia oraz scalenia w jeden dokumentów wszystkich warunków technicznych w zakresie prowadzenia dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego.

Tym samym konkretny wymóg odtworzenia całej historii eksploatacji UTB odnosi się do szeroko pojętego resursu, który dokładnie wyznacza graniczne parametry, jakie są stosowane do oceny oraz identyfikacji bieżącego stanu technicznego. Określenie tego możliwe jest na podstawie cykli pracy oraz stanu obciążenia.

Czym jest resurs?

Resurs stanowi bezpieczny okres użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Określony jest on liczbą cykli pracy np. w przypadku różnego rodzaju konstrukcji stalowych oraz liczbą godzin w odniesieniu do mechanizmów, jakie określone są bezpośrednio w okresie eksploatacji, ale z nominalnym obciążeniem dla konkretnego UTB.

Należy podkreślić, że obecnie wszystkie szacunki w ramach stopnia wykorzystania resursu UTB bezpośrednio dotyczą wszystkich urządzeń, jakie przeznaczone są do transportu bliskiego, a które podlegają szczegółowemu dozorowi technicznemu przez UDT.

Z kolei sam stopień wykorzystania resursu obliczany jest według normy ISO 12482-2014, gdzie projektowany okres żywotności wszelkich konstrukcji nośnych w ramach urządzeń transportu bliskiego szacowany jest np. w milionie cykli pracy.

W jaki sposób obliczyć resurs UTB?

Obliczanie resursu jest zależne od mechanizmów, które przecież mogą mieć bardzo różne grupy natężeń. Tym samym ich żywotność będzie zmienna. Odpowiednie dane, za pomocą jakich możliwe jest dokładne oszacowanie resursu UTB znajduje się w certyfikatach, świadectwach oraz tabliczkach znamionowych. W tego rodzaju dokumentach należy szukać wszelkich niezbędnych danych, dzięki którym możliwe będzie obliczenie resursu urządzeń transportu bliskiego.

Jednak przy dokładnym określaniu resursu UTB przede wszystkim trzeba uwzględnić widmo obciążenia, liczbę cykli na jedną godzinę, a także liczbę godzin pracy w ciągu jednego dnia oraz całego roku.

Niektóre z urządzeń transportu bliskiego wyposażone są w odpowiednie rejestratory zarówno widma obciążenia. W takiej sytuacji eksploatujący może w sposób bardzo dokładny samodzielnie określić właściwe dane, które związane będą z wykorzystaniem resursu. Na ich podstawie dochodzi do obliczenia resursu, który musi być zgodny z dokumentacją, a także nowymi przepisami, które obowiązują od grudnia 2018 roku.

Osiąganie resursu

Rejestrowanie, a tym samym nadzorowanie konkretnego stopnia wykorzystania bezpiecznego okresu eksploatacji UTB umożliwia nie tylko zapisywanie najważniejszych parametrów eksploatacji, ale również możliwe jest uchwycenie momentu, w jakim urządzenie musi zostać poddane przeglądowi. W ten właśnie sposób dochodzi do ograniczenia potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii, wypadku, czy też zatrzymania pracy urządzenia transportu bliskiego.

Warto również zaznaczyć, że wśród najbardziej popularnych, a zarazem przydatnych norm, które definiują odpowiednie grupy, natężenia pracy mechanizmów wymienić można:

·         ISO 9927-1

·         PN-ISO 4301-1

·         PN-ISO-4301-5

·         PN-ISO-4306-1.

Z tego też względu, najbardziej intensywnie użytkowanym elementem wszystkich dźwignic jest mechanizm podnoszenia, gdzie to właśnie jego resurs będzie najszybciej wykorzystywany.

Najważniejsze obowiązki eksploatującego

Przeprowadzanie odpowiednich działań, które bezpośrednio związane są z resursem oraz jego oceną stanu technicznego danego urządzenia, dotyczą przede wszystkim eksploatującego. Tym samym na podstawie nowego rozporządzenia, każdy eksploatujący ma obowiązek:

1.       Uważnie kontrolować stopień wykorzystania resursu urządzenia.

2.       Dbać o poprawność ustalania resursu dla wszystkich eksploatowanych urządzeń.

3.       Podejmować odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczny okres pracy urządzenia.

Jednak w przypadku braku rzetelnych informacji na temat eksploatacji UTB, taką informację można uzyskać również w oparciu o zaakceptowane założenia norm oraz wytycznych producentów. Niemniej w celu określenia odpowiedniego stopnia resursu bardzo ważne jest, aby każdy eksploatujący systematycznie prowadził rejestr warunków, w jakich eksploatowane jest urządzenie.

Wprowadzenie resursu – z jakich powodów jest istotne?

Dokładne i regularne śledzenie oraz rejestracja stopnia wykorzystania resursu przede wszystkim ma na celu rejestrację historii najważniejszych parametrów, jakie poddawane są eksploatacji. Niemniej ważne jest także trafne uchwycenie odpowiedniego momentu, w jakim urządzenie trzeba poddać specjalnemu przeglądowi, aby możliwe było uniknięcie np. awaryjnego zatrzymania bądź nieszczęśliwego wypadku.

Poza tym odpowiednie dostosowanie się do wszelkich wymagań resursu spełnia wymogi prawne, a także potwierdza właściwy stopień bezpieczeństwa pracy maszyn oraz bezpieczeństwo ludzi, które je użytkują.

Leave a comment